Działalność

Film przedstawiający działalność ośrodka, wykonany w ramach zajęć na pracowni komputerowej DŚDS w Radzyniu Podlaskim. Kliknij tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=2B4Wo-emzz4

W Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy możesz lepiej poznać siebie i swoje możliwości, zasoby jakie posiadasz. Rozwijać zainteresowana, nabywać nowe umiejętności. Nauczyć się jak radzić sobie z problemami z jakimi spotykasz się w życiu codziennym. Odnaleźć i poznać nowe perspektywy życia.

Celem głównym działalności Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim jest osiągnięcie przez osoby korzystające z usług Domu umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.

Dom przeznaczony jest dla  40 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych (TYP A),osób z niepełnosprawnością intelektualną (TYP B), osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawności sprzężonej (TYP D)

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1 Zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników:
a) potrzeby bytowe realizowane są przez zapewnienie uczestnikom miejsca pobytu dziennego, wyposażonego w niezbędne sprzęty i meble oraz środki utrzymania higieny osobistej,
b) potrzeby opiekuńcze realizowane są przez:

- zapewnienie niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- podnoszenie sprawności psychofizycznej i aktywizowanie,

- udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

c) potrzeby wspomagające realizowane są poprzez:

- organizowanie terapii zajęciowej,

- organizowanie wsparcia psychologicznego szczególnie w celu wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie uczestników,

- inspirowanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,

- rozwijanie aktywności społecznej i samorządności, w szczególności poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

d) potrzeby edukacyjne realizowane są poprzez:

- uczenie przez doświadczenie życiowe,

- uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych i kulturalno – edukacyjnych, w szczególności rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami telewizyjnymi i radiowymi, internetem.

2 Zapewnienie uczestnikom możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez umożliwienie pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie, środowisku, instytucjach itp.

3 Kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w obrębie społeczności Domu.

4 Inicjowanie zachowań zmierzających do integracji ze społecznością lokalną, w tym udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.

DŚDS realizje zadania wynikające z:
a) Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,

  1. b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ze zmianami z dn. 18 grudnia 2018 r.
  2. c) Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu w zakresie odpowiadającym potrzebom uczestników.

Działania wspierająco – aktywizujące wobec uczestników realizowane będą w formie zajęć zorganizowanych: treningów indywidualnych i grupowych oraz terapii zajęciowej. Prowadzenie zajęć terapeutycznych na pracowniach tematycznych: świetlica, pracownia plastyczna, pracownia komputerowa, sala rehabilitacyjna, pracownia stolarska, sala gospodarstwa domowego, sala animacji, sala doświadczania świata, pracownia stolarska.

Działania wspierająco-aktywizujące, opiekuńcze oraz rewalidacyjne wobec uczestników realizowane będą w formie treningów grupowych i indywidualnych, terapii zajęciowej, socjoterapii, arteterapii, aromaterapii, psychoterapii, integracji sensorycznej, terapii behawioralnej.

 

Uwaga:

Rejestr jawny zbiorów danych osobowych do wglądu znajduje się w pokoju nr. 10 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: