Świetlica

Świetlica to kolejna z pracowni, która funkcjonuje w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy. Bazą są zajęcia wspierająco-aktywizujące,  prowadzone  w taki sposób, aby w pełni odpowiadały na potrzeby i możliwości podopiecznych. Zapewniane  są grupowe i indywidualne formy wsparcia.  Atmosfera jest  serdeczna i przyjazna, co  wyzwala w podopiecznym zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i sprzyja  aktywnemu uczestnictwu w zajęciach. Wzmacniane jest  również poczucie własnej wartości i samoakceptacji, rozwijane są  procesy poznawcze tj: uwaga, pamięć, myślenie, mowa  i wyobraźnia.

W pracowni świetlicowej wdraża  się  i aktywizuje uczestników w zakresie różnych form  zajęć  tj:

Zajęcia rewalidacyjne

Dzięki zajęciom rewalidacyjnym doskonalona jest  motoryka duża, mała oraz poprawna wymowa. W ramach tych zajęć utrwalana jest także znajomość  liter, cyfr, dni tygodnia, nazwy  miesięcy oraz kształtuje się określanie stosunków czasowo -przestrzennych . Ćwiczona jest  koordynacja wzrokowo–ruchowa, spostrzegawczość poprzez zajęcia grafomotoryczne . Zajęcia  rewalidacyjne, mają na celu przystosowanie osób niepełnosprawnych do życia, mimo posiadanych dysfunkcji.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dzięki tym zajęciom stymulowany jest ogólny rozwój , rozwijana jest sprawność manualna, funkcje motoryczne, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, percepcja wzrokowa, funkcje słuchowo-językowe.

Biblioterapia/Filmoterapia

 Dzięki tym zajęciom dostarcza  się wiedzy i rozrywki poprzez interesującą literaturę, film czy prasę. Kładziony jest też nacisk na zajęcia edukacyjne  mające na celu podnoszenie wiedzy ogólnej (nauka lub podtrzymanie, na możliwym do osiągnięcia poziomie, umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz pisania, liczenia itp.).Uczestnicy w ramach relaksu oglądają telewizję, słuchają muzyki. Uczestniczą też w cotygodniowych wyjściach na zajęcia , które organizowane są dla naszych podopiecznych w bibliotece.

Zajęcia kulturalno – oświatowe i spotkania okolicznościowe

W ramach zajęć terapeutycznych  podopieczni nabywają umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań lekturą książek, czasopism, programami telewizyjnymi, filmami, grami planszowymi, bilardem, grą w karty. Niezwykle istotne jest motywowanie podopiecznych do wychodzenia z domu i korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, rekreacja, biblioterapia, udział w imprezach  integracyjnych, kulturalnych, sportowych i towarzyskich oraz  przeglądach artystycznych takich  jak: przeglądy twórczości, spotkania andrzejkowe, jarmarki. Podopieczni w ramach terapii uczestniczą również  w wielu wyjazdach.

Uczestnicy  Domu w miarę możliwości  włączają się w organizację różnych imprez ,biorą bezpośredni udział w spotkaniach  okolicznościowych, oraz w zajęciach w środowisku otwartym.

Świetlica  to również miejsce treningów społecznych oraz  spotkań społeczności całego Domu, na których omawiane są wszelkie sprawy związane z DŚDS z udziałem uczestników i personelu. Odbywają się tutaj copiątkowe  warsztaty pod nazwą „Od węzełka do supełka” obejmujące bardzo szeroką tematykę ( od zagadnień typowo medycznych do poruszanych problemów życia codziennego) w formie pogadanek bądź paneli dyskusyjnych.  Czas spędzany na tej pracowni  poświęcany jest też na nabywanie umiejętności z zakresu prac gospodarczych, z zakresu radzenia sobie w sytuacjach zdarzeń losowych, rozwiązywania problemów, załatwiania spraw w urzędach oraz wzmacniania przyjaźni i  przełamywania  nieśmiałości.  Podopieczni uczą się również tolerancji i akceptacji drugiego człowieka jak również nawiązywania bezkonfliktowych dyskusji i wyrażania swoich uczuć w sposób akceptowalny społecznie.